This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Free shipping from € 75 (Netherlands only) Delivery time 2-3 business days Shipping with track & trace

Terms of service

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Modelformulier: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 7. Ondernemer: de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt, Tiny Todd;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer Tiny Todd BV

Gijsbrecht van IJselsteinstraat 45, 1082 KE Amsterdam
contact@tinytodd.com
KvK-nummer: 71753931
Btw-identificatienummer: NL858835988B01 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2.  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de ondernemer de tekst van deze Algemene Voorwaarden via e-mail aan de consument ter beschikking stellen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven hoe de consument kennis kan nemen van de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, vermeldt de ondernemer dit nadrukkelijk in het aanbod.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen die de ondernemer gebruikt, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld via e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ondernemer de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk meesturen of via e-mail doen toekomen:
  a. de wijze waarop de consument een klacht kan indienen;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; en
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot een aankoop gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren; of
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan is beschreven in lid 1.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument via e-mail mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van de e-mail onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld maar in ieder geval binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De ondernemer mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als hij dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 

Artikel 11 – De prijs

 1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Als de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, zijn de eventuele verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten voor zijn rekening.
 2. De op de website vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Tiny Todd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van druk- en zetfouten. De getoonde prijzen kunnen vooraf aan of na het aankoopproces worden gewijzigd, als blijkt dat de prijzen foutief zijn vermeld.
 3. Tiny Todd behoudt zich het recht voor de op de website vermelde prijzen te wijzigen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 4. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten, van de producten op de website, tenzij anders is aangegeven. De op de website vermelde verzendkosten gelden alleen voor leveringen binnen de Benelux, tenzij anders is aangegeven.
 5. De op de website vermelde prijzen kunnen niet wijzigen tijdens een aankoop. De koper betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en dat tevens aan hem wordt bevestigd na aankoop van het product.
 6. Wanneer de koper een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt hij achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 13 – Levering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel AANBOD van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met spoed maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.

 

Artikel 14 – Bedenktijd en retourneren

 1. De koper heeft na ontvangst van een product 14 dagen bedenktijd. Binnen deze termijn kan de koper zonder opgaaf van redenen het product aan Tiny Todd retourneren. De koper dient Tiny Todd hiervoor binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres contact met Tiny Todd op te nemen via contact@tinytodd.com. In het geval de koper gebruikmaakt van de bedenktijd, dan vervalt de betaalverplichting van de koper. Indien de koper al een betaling heeft gedaan, ontvangt hij een creditfactuur en crediteert Tiny Todd binnen 30 dagen na retourontvangst van het product het reeds door hem betaalde bedrag op het bij Tiny Todd bekende rekeningnummer. De verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product zijn voor rekening van de koper.
 2. De koper kan binnen 14 dagen na bestelling de aankoop herroepen zonder betaling van een boete of opgave van redenen. De koper dient Tiny Todd hiervoor binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres contact met Tiny Todd op te nemen via contact@tinytodd.com. Tin Todd zal in dat geval het reeds betaalde aankoopbedrag, binnen 30 dagen op het bij Tiny Todd bekende rekeningnummer terugstorten. Indien de producten reeds zijn afgeleverd, dan is het eerste lid van toepassing.
 3. Wanneer een product na ontvangst beschadigd blijken te zijn, dient de koper dit onverwijld, maar in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst, aan Tiny Todd te melden. Het product of de onderdelen daarvan wordt of worden door Tiny Todd kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, onder de volgende voorwaarden:
  a. De koper dient te beschikken over de (originele) factuur;
  b. Het product dient ongebruikt te zijn; en
  c. Het product dient zich nog in de originele verpakking te bevinden.
 4. Wanneer de koper in plaats van het bestelde product per abuis een ander product heeft ontvangen, dan wordt dit door Tiny Todd kosteloos omgeruild voor het door de koper bestelde product. De koper dient in dit geval te beschikken over de (originele) factuur, er moet sprake zijn van een ongebruikt product, en het product moet zich nog in de originele verpakking bevinden.
 5. Als de koper de in de voorgaande leden genoemde termijnen niet in acht heeft genomen en/of het product
  a. retour is gezonden zonder de originele factuur;
  b. zich niet in de originele verpakking bevindt; en/of,
  c. wel gebruikt blijkt te zijn,
  dan vervallen de in de voorgaande leden beschreven rechten van de koper en blijft het aangekochte product eigendom van de koper. Tiny Todd zal in dat geval het product retour sturen aan de koper en zal hem de verzendkosten daarvan in rekening brengen.

 

Artikel 15 – Klachten

 1. De koper kan een klacht over het product aan Tiny Todd melden via contact@tinytodd.com, waarbij de koper de klacht zo specifiek mogelijk dient te beschrijven. Tiny Todd zal zo spoedig mogelijk contact met de koper opnemen en zal te allen tijde proberen tot een oplossing te komen.
 2. De koper kan een klacht over de levering van het product via contact@tinytodd.com aan Tiny Todd melden. Tiny Todd zal zo spoedig mogelijk contact met de koper opnemen.
 3. Tiny Todd handelt klachten doorgaans binnen 14 dagen na ontvangst af via e-mail. Nadat een klacht is afgewikkeld, bevestigt Tiny Todd dit via e-mail aan de koper. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service voorzien.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. Tiny Todd is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan personen, dieren of objecten door:
  a. Opzet, grove schuld en/of verwijtbaar handelen door de koper; of
  b. Onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik van het product door de koper.
 2. De koper raadpleegt voor het gebruik van het geleverde product de aanwijzingen op de verpakking en/of de website van Tiny Todd.
 3. Tiny Todd is niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd leveren van uw bestelling als dit het gevolg is van omstandigheden die buiten de macht van Tiny Todd vallen, zoals extreme weersomstandigheden, vervoersvertragingen of -stagnaties, postvertragingen- of stagnatie of stakingen. Hieronder valt ook vertraging van levering omdat Tiny Todd het bestelde product zelf niet (meer) geleverd krijgt van haar leveranciers.

 

Artikel 18 – Geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Tiny Todd en de koper is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een van de partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Tiny Todd.
 3. Tiny Todd is evenwel gerechtigd om eventuele geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

 

Artikel 19 – Copyright

Alle content zoals het beeldmateriaal en bestanden op de website zijn eigendom van Tiny Todd. Alle content die zijn gebruikt voor de vormgeving van de website zijn uitgevoerd in opdracht van Tiny Todd. Gebruik van het beeldmateriaal van Tiny Todd door derden is zonder schriftelijke toestemming van Tiny Todd niet toegestaan. Alle verwijzingen naar, quotaties en beeldmateriaal van externe bronnen zijn copyright van de desbetreffende eigenaars. Tiny Todd maakt geen enkele claim op eigenaarschap van deze bronnen. Indien u van mening bent dat verwijzingen naar en/of quotaties en beeldmateriaal van bepaalde externe bronnen in strijd zijn met regels, rechten of belangen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.